Sunny Fly Beauty Factory
English
Menu
What are you looking for?

سال خروس بیرون می آید

سال خروس بیرون می آید با این حال، ما می خواهیم به شما یک سال جدید خوشحال و آرزوی موفقیت برای شما خوشحال و آینده خوبی است.

سحر دهم در چرخه 12 ساله علامت زودیاک چینی است. سالهای خروس شامل 1921، 1933، 1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017 ... خروس تقریبا ظاهری وفاداری و دقیق بودن است. برای اجدادانی که هیچ ساعت زنگ دار نداشتند، جمعیت بسیار قابل توجه بود، زیرا می توانست مردم را بیدار کند و شروع به کار کند. در فرهنگ چینی، یکی دیگر از معنای نمادین مرغ، تحقیر کردن ارواح شیطانی است.

دفتر ما از 25 ژانویه نزدیک خواهد شد و برای چهارمین فوریه به کار خود ادامه خواهد داد. در طول زمان، ما محدود به دسترسی به ایمیل است، شما می توانید با نماینده خدمات مشتری خود تماس بگیرید اگر فوریتی وجود دارد. ما را در همکاری موفق در سالن خروس به ما آرزو!

3d-mink-lashes